Thứ Sáu, 24 tháng 5, 2013

- Công cụ: Byetcode editor
- Tìm ra file điều hành hoạt động của game chính là file "mod speed" tìm như bài trước đã HD nhé, ko nhắc lại nữa
- Giải nén file điều hành hoạt động của game, dùng bytecode editor mở > method > keyPressed. Hàm keyPressed dùng để xác định mã phím khi ta bấm và quyết định xem với mã phím đó thì thực hiện lệnh gì, lệnh này đc người viết định sẵn. Ngoài ra còn hàm keyReleased (thực hiện khi nhả phím)
keyRepeated (thực hiện khi giữ phím)...
+Hàm switch để đặt điều kiện cho 1 biến switch(biến){
case giá_trị_1: làm việc này;
case giá_trị_2: làm việc kia;
...
}
+Cái mà ta cần sửa nằm trong hàm switch này nên khi tìm kiếm hãy gõ từ khoá switch
+Hàm này có thể dùng để đặt điều kiện cho bất kì biến nào, ko riêng gì mã phím nên ta CHỈ quan tâm đến hàm chứa những mã phím quen thuộc. Tìm mã phím kiểu gì thì down tiếp cái này về xem
Download VNKeyDetect.jar
-Mở method keyPressed ra. Tìm dòng tableswitch Label92 -4:Label79,-3:Label66,-2:Label53,-1:Label40
-Ở đây ta có:
*-1: mã phím lên
*-2: mã phím xuống
*-3: mã phím trái
*-4: mã phím phải
và sau mỗi mã phím ta thấy 1 Label có đính kèm 1 số đằng sau (số hiệu của lệnh đc thực thi). Việc cần làm để mod key chính là thay đổi số hiệu này với mã phím tương ứng.
THE END

0 nhận xét :

Đăng nhận xét